Statut Prve stranke

Na osnovu čl. 13. i 14. Zakona o političkim organizacijama (Službeni list BiH, br. 27/91),Prva stranka na svojoj I osnivačkoj skupštini, održanoj u Sarajevu, dana 22.02.2014. godine, donijela je:

STATUT
PRVE STRANKE

Opće odredbe

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuju se:

I.     Ciljevi političke stranke i način njihovog ostvarivanja i načela djelovanja;
II.    Naziv i sjedište;
III.   Unutrasnja organizacija;
IV.   Članstvo, uslovi i način za učlanjivanje i prestanak članstva, te prava i obaveze članova;
V.    Organi i tijela stranke, njihova prava i obaveze;
VI.   Predstavljanje i zastupanje;
VII.  Sticanje i finansiranje, te korištenje sredstva za rad i postupanje s imovinom;
VIII. Način obavještavanja javnosti o radu i sticanju sredstava Prve stranke ( u daljem tekstu ,Prva stranka,);
IX.   Način odlučivanja o udruživanju u saveze i druge političke organizacije;
X.    Donošenje i izmjene Statuta i sva druga pitanja od značaja za rad Prve stranke;
XI.   Način donošenja odluke o prestanku rada Prve stranke;
XII.  Način raspolaganja imovine u slučaju prestanka rada Prve stranke;


Član 2.

Prva stranka (u daljem tekstu Prva stranka) stiče status pravnog lica upisom u sudski registar.

Lokalni i regionalni organizacioni oblici Prve stranke djeluju na osnovu ovlaštenja i nemaju status pravnog lica.

Pečat, znak i zastava

Član 3.

Prva stranka  ima svoj pečat, znak i zastavu. Pečat Prve stranke je okruglog oblika, s latiničnim i ćiriličnim natpisom Prva stranka koji prati rub pečata. U sredini pečata nalazi se grb Prve stranke sa bijelim golubom na plavo žutoj podlozi koju polove preko sredine bijele zvijezdice.

Vlastite pečate mogu imati i regionalni uredi Prve stranke. Pravilnik o izgledu i upotrebi pečata donosi Predsjedništvo Prve stranke.

Izgled znaka i zastave Prve stranke utvrđuje se odlukom Glavnog odbora Prve stranke. Originalni uzorak znaka i zastave pohranjen je u Sekretarijatu Prve stranke.


I. CILJEVI I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA I NAČELA DJELOVANJA

Član 4.

Prva stranka je jedinstvena i multietnička stranka, koja djeluje na osnovu odredaba ovoga Statuta i zajedničke politike prikazane u programima, deklaracijama, rezolucijama i odlukama, te drugim općim i pojedinačnim aktima,koji se donose u skladu s pravnim poretkom Bosne i Hercegovine. Prva stranka ostvaruje svoje ciljeve zakonitim, demokratskim i nenasilnim metodama.

Ciljevi:

I
-    suverenitet Bosne i Hercegovine u njenim postojećim granicama;
-    pristup Evropskoj Uniji i Sjeveroatlasnkom savezu;
-    uvođenje pravne sigurnosti, ažurnosti i  nezavisnosti sudstva u borbi protiv korupcije;
-    vladavina prava i primjena zakona;
-    zaštita ljudskih prava i prava manjina;
-    zaštita i pravo glasa nacionalnih manjina;
-    ravnopravnost polova;
-    izgradnja efikasnih institucija kroz ukidanje državne birokratije i podsticaj lokalne samouprave;
-    rješavanje pitanja tri predsjednika izabrana po principu: jedan predsjednik, dva potpredsjednika sa rotacijom svake godine u trajanju tri godine, i samim tim, izbor predsjednika svake tri godine;
-    slobodni i nezavisni mediji;
-    izgradnja civilnog društva;
-    Provedba odluke Sejdić-Finci.
II
-    ekonomske reforme kroz razvoj privatnog sektora;
-    podsticaj malih i srednjih preduzeća povoljnim kreditnim sredstvima;
-    podizanje nekadašnjih proizvodnih giganata iz pepela kroz nepovratna sredstva EU;
-    smanjenje i ukidanje poreza na dodatnu vrijednost za proizvode potrebne za osnovni        život, a povećanje poreza na luksuzne proizvode;
-    povećanje izvoza i smanjenje uvoza kroz ukidanje lobija i povećanje carine na uvoz luksuznih proizvoda;
-    zbrinjavanje i zapošljavanje univerzitetskih apsolvenata putem podsticaja privrede;
-    rješavanje pitanja nezbrinutih boraca sposobnih za rad putem prekvalifikacije i integrisanja u poslovni život;
-    reforme penzijskog i zdravstvenog osiguranja;
-    izgradnja infrastrukture (transport, energija, telekomunikacije, voda);
-    zaštita okoliša.

II.  NAZIV I SJEDIŠTE

Član 5.

Puni naziv stranke je: Prva stranka, a skraćeni naziv: Prva stranka.

Odluku o promjeni naziva stranke donosi Kongres Prve stranke.

Sjedište Prve stranke je u Sarajevu, ul. Splitska br. 12, a regionalni uredi u Mostaru, Banja Luci i Brčkom.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Stranke donosi Predsjedništvo Prve stranke.

III. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA STRANKE

Član 6.

Prva stranka je organizirana na teritorijalnom principu.

Članovi stranke mogu se unutar stranke organizovati i prema interesnoj osnovi u interesne odbore.


Član 7.

Teritorijalnu organizaciju stranke čine:
•    lokalne organizacije
•    regionalne organizacije


Član 8.

Lokalna organizacija je osnovna organizaciona jedinica stranke koja se osniva za područje jedne općine ili grada.

Za osnivanje lokalne organizacije stranke potrebno je 10 (deset) članova stranke.

Zapisnici sa osnivačke skupštine lokalne organizacije upućuju se u sekretarijat stranke.


Član 9.

Lokalna organizacija djeluje samostalno u skladu sa Statutom i programom stranke, deklaracijama i odlukama viših organa i tijela stranke, promovišući ciljeve i načela rada stranke, te ostvaruje programsku politiku stranke neposrednim djelovanjem svojih članova.


Član 10.

Organi lokalne organizacije odlučuju o međustranačkim dogovorima o saradnji i zajedničkim
nastupima na izborima za područje dotične jedinice lokalne samouprave, a u skladu s općom
politikom stranke i uz saglasnost predsjedništva stranke.

Na području jedinice lokalne samouprave, organi lokalne organizacije samostalno sastavljaju prijedloge lista i imenuju kandidate stranke za općinske načelnike, gradonačelnike, kao i za izbore u predstavničke organe jedinice lokalne samouprave, te predlažu kandidate za izbore članova predstavničkih organa na ostalim nivoima vlasti u skladu sa Statutom, uz saglasnost
predsjedništva stranke.

Predsjedništvo stranke uz konsultacije s neposredno nadređenim regionalnim organom stranke može sastaviti liste i odrediti kandidate i zamjenike kandidata i to isključivo u slučaju da organi lokalne organizacije to ne učine u zadatom roku ili, ukoliko je organ lokalne organizacije raspušten.

Općinski odbor

Član 11.

Općinski odbor čine:
•    predsjednik;
•    dva potpredsjednika;
•    sekretar;
•    najmanje 6 (šest) članova.

Članove iz ovog stava bira članstvo  lokalne organizacije (općine), ili predsjedništvo stranke u slučajevima da nije moguće održati izbor članstva, odluku o izboru članova općinskog odbora donosi predsjedništvo stranke.
Sekretara bira općinski odbor.
Predsjedavajući predstavničkih organa općine, načelnik općine, odnosno gradonačelnik i njihovi
zamjenici i predsjednik kluba vijećnika stranke u predstavničkom organu dotične općine, odnosno izabrani vijećnici su po funkciji članovi općinskog odbora.

U sastavu općinskog odbora nužno je obezbijediti najmanje 20% članova mlađih od 30 godina i
30% pripadnika podzastupljenog spola.

Članovi općinskog odbora su dužni prisustvovati sjednicama odbora.

Član 12.

Sjednice općinskog odbora održavaju se najmanje jednom mjesečno i saziva ih predsjednik općinskog odbora.
Ukoliko predsjednik regionalnog odbora ne sazove, u ostavljenom mu roku, sjednicu općinskog odbora, tada predsjedništvo stranke donosi odluku o sazivanju sjednice.


Član 13.

Općinski odbor:

1.    provodi odluke kongresa stranke i drugih nadležnih organa i tijela stranke;
2.    daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove o pitanjima i pojavama na području na kojima  djeluju;
3.    upravlja lokalnom organizacijom između izbora;
4.    osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike stranke, izvršenje programa, te programskih načela i ciljeva;
5.    podstiče omasovljenje članstva;
6.    osniva tijela i interesne odbore i koordinira njihov rad;
7.    utvrđuje prijedlog kandidata, te organizira i provodi izbornu kampanju za izbore općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika i njihovih      zamjenika, te članova predstavničkog tijela u općini;
8.    odlučuje o koalicijama u svojoj jedinici lokalne samouprave u skladu sa programskim načelima stranke uz prethodno pribavljeno mišljenje regionalnog odbora i saglasnost predsjedništva stranke ;
9.    organizira i podstiče dodatno obrazovanje članova lokalne organizacije;
10.    najmanje jednom u pola godine razmatra rad svojih članova u organima općine;
11.    utvrđuje kandidate za tijela stranke;
12.    podstiče i organizira promotivne aktivnosti, te organizira odnose s javnošću;
13.    bira i razrješava sekretara općinskog odbora;
14.    donosi poslovnik o svom radu;
15.    obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših organa i tijela stranke;
16.    pokreće inicijative prema višim organima i tijelima stranke.

Općinski odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko sjednici
prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova odbora.

Regionalne organizacije u entitetu F BiH

Član 14.
.

Regionalne organizacije u entitetu FBiH su:

•    Regionalna organizacija zapad, koju čine općinske organizacije iz Unsko-sanskog kantona i Županije broj 10, sa sjedištem u Bihaću;
•    Regionalna organizacija Tuzla, koju čine općinske organizacije Tuzlanskog kantona i Posavske županije, sa sjedištem u Tuzli;
•    Regionalna organizacija Zenica, koju čine općinske organizacije Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona, sa sjedištem u Zenici;
•    Regionalna organizacija Sarajevo koju čine općinske organizacije Kantona Sarajevo  sa sjedištem u Sarajevu
•    Bosansko-podrinjskog kantona, sa sjedištem u Goraždu
•    Regionalna organizacija Mostar koju čine općinske organizacije Hercegovačko- Neretvanskog kantona i Zapadnohercegovačke županije, sa sjedištem u Mostaru.


Regionalne organizacije u entitetu RS-a BiH

Član 15.

Regionalne organizacije u entitetu RS-a BiH su:
•    Banja Luka, koju čine općinske organizacije Banja Kostajnica, Kozarska dubica, Novi Grad (Bosanski Novi), Krupa na Uni, Oštra Luka, Prijedor, Laktaši, Gradiška, Banja Luka, Petrovac, Istočni Drvar, Ribnik, Mrkonjić Grad, Jezero, Šipovo, Kupres RS, Srbac, Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Brod, Derventa, Doboj, Doboj jug, Teslić, Vukosavlje, Modriča, Petrovo, Šamac, Donji Žabar, Pelagićevo, Bijeljina, Ugljevik i Lopare., sa sjedištem u Banja Luci;
•    Zvornik, koju čine općinske organizacije Zvornik, Osmaci, Šekovići, Bratunac, Milići, Srebrenica, Vlasenica, Han Pjesak, Sokolac, Rogatica, Višegrad, Istočno Sarajevo, Pale, Trnovo RS, Novo Goražde, Rudo, Čajniče, Kalinovik i Foča
•    Trebinje, koju čine općinske organizacije Istočni Mostar, Nevesinje, Gacko, Berkovići, Bileća, Ljubinje i Trebinje.

Član 16.

Regionalna organizacija djeluje samostalno u skladu sa Statutom i programom stranke, te odlukama viših organa i tijela stranke promovišući ciljeve i načela rada stranke te izražava posebne interese područja na kojem djeluje i provodi programsku politiku stranke, neposrednim djelovanjem svojih članova .
Regionalna organizacija samostalno odlučuje o medustranačkim dogovorima o saradnji i zajedničkim nastupima na izborima na području svog djelovanja u skladu s općom politikom stranke i uz saglasnost predsjedništva stranke predlaže kandidate koji će se kandidirati na lokalnim i opštim izborima u BiH u skladu sa odlukama organa stranke o postupku kandidiranja.
Predsjedništvo stranke može sastaviti liste, te odrediti kandidate i zamjenike kandidata iz stava
ovoga člana jedino u slučaju da regionalna organizacija ne postoji, da je regionalni odbor
raspušten ili da regionalni odbor u ostavljenom roku nije izvršio ovu obavezu.

Regionalni odbor

Član 17.

Regionalni odbor je izvršno-političko tijelo regionalne organizacije.
Regionalni odbor ima najmanje 11 (jedanaest) članova.
O sastavu i načinu izbora regionalnog odbora odlučuje Predsjedništvo stranke. Svaka općinska
organizacija bira najmanje jednog člana regionalnog odbora.  

Regionalni odbor čine:
•    predsjednik regionalnog odbora;
•    dva potpredsjednika;
•    sekretar;
•    članovi regionalnog odbora koje su birali općinski odbori.

Predsjednika, potpredsjednike i sekretara bira regionalni odbor iz reda svojih članova, koji ne
mogu biti predsjednici, potpredsjednici općinskih odbora u općinama u kojima imaju prebivalište.

U sastavu regionalnog odbora nužno je obezbijediti najmanje 20% članova mlađih od 30 godina, i 30% pripadnika podzastupljenog spola.

Članovi regionalnog odbora dužni su prisustvovati sjednicama odbora.
U slučaju da iz bilo kojeg razloga nije moguće izvršiti izbor članova regionalnog odbora, tada
Predsjedništvo stranke bira članove regionalnog odbora.

Odluku o broju i sastavu članova regionalnog odbora donosi predsjedništvo stranke.


Član 18.

Sjednice regionalnog odbora saziva predsjednik regionalnog odbora.
U slučaju da predsjednik regionalnog odbora ne sazove sjednicu to može uraditi predsjedništvo stranke.

Član 19.

U ostvarivanju svoje funkcije regionalni odbor:

•    osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike stranke, izvršenje programa i programskih načela i ciljeva na nivou dotične regionalne organizacije;
•    provodi Statut i druge odluke nadležnih organa i tijela stranke;
•    daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove o stanju na području na kojem djeluje i šire;
•    koordinira i usmjerava rad lokalnih organizacija, te podstiče osnivanje novih lokalnih organizacija i njihovih ogranaka, u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih organa i tijela stranke;
•    podstiče omasovljenje članstva;
•    osniva različite interesne odbore i druga tijela i koordinira njihov rad;
•    bira sekretara regionalnog odbora;
•    utvrđuje prijedloge kandidata i njihove zamjenike, te organizira i nadzire provođenje izborne kampanje za predstavničke organe jedinica regionalne samouprave s područja dotične regionalne organizacije;
•    odlučuje o koalicijama u jedinicama regionalne samouprave s područja dotične regionalne organizacije u skladu sa politikom stranke i uz saglasnost predsjedništva.
•    stranka najmanje jednom u pola godine razmatra rad svojih članova u organima jedinica regionalne samouprave s područja dotične regionalne organizacije;
•    predlaže kandidate za izbor poslanika u predstavničke organe Distrikta Brčko, i entiteta Bosne i Hercegovine;
•    utvrđuje prijedlog kandidata za organe stranke podstiče i organizira promotivne aktivnosti, te organizira odnose s javnošću na području djelovanja dotične regionalne organizacije;
•    raspravlja i zauzima stajališta o iznimno važnim političkim pitanjima iz rada lokalnih organizacija i ogranaka sa svog područja;
•    dostavlja predsjedništvu stranke godišnje izvještaje o radu i plan rada za narednu godinu;
•    usvaja financijski izvještaj za prethodnu godinu. Sastavni dio izvještaja regionalnog odbora su i financijski izvještaji općinskih odbora;
•    donosi poslovnik o svom radu;
•    obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših organa i tijela stranke.
•    Razmatra inicijative opštinskih odbora stranke o inicijativama zauzima stavove i o tim stavovima obavještava pokretača inicijative i predsjedništvo stranke.
•    pokreće inicijative prema višim organima i tijelima stranke.

S ciljem unapređivanja organizacije i efikasnosti rada lokalnih organizacija i ogranaka, regionalni
odbor može osnivati koordinacijska tijela o čemu donosi posebnu odluku.

Regionalni odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici
prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova odbora.

Odbor za Republiku Srpsku

Član 20.


Za područje Republike Srpske formira se Odbor stranke. Odbor stranke u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Odbor u RS-u) imenuje Predsjedništvo stranke na prijedlog regionalnih odbora iz RS-a. Ukoliko nisu formirani regionalni odbori u Republici Srpskoj, članove odbora u RS imenuje predsjedništvo stranke

Predsjedništvo stranke donosi odluku o sastavu i načinu izbora članova, te nadležnosti odbora. Odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika koje izmedu sebe biraju članovi odbora.

Odbor imenuje sekretara iz reda članova odbora Odbor stranke za Republiku Srpsku. Odbor imenuje sekretara iz reda članova odbora stranke.

Član 21.

U ostvarivanju svoje funkcije odbor u RS-u:

-    koordinira aktivnosti regionalnih odbora na teritoriji RS-a;
-    utvrduje zajedničke stavove o određenim političkim pitanjima i problemima;
-    usvaja smjernice za jedinstveno provođenje programa, drugih političkih dokumenata i akata viših organa ;
-    inicira kod viših organa stranke, rješavanje određenih političkih pitanja koja su važna za jedinstveno djelovanje stranke na području cijele BiH;
-    informira više organe stranke o određenim pitanjima i problemima u funkcionisanju pojedinih regionalnih odbora, a u izetnim slučajevima i općinskih odbora, ako prethodno mjerodavni regionalni odbor nije preduzeo odgovarajuće aktivnosti.


Klubovi polasnika, zastupnika, delegata i odbornika

Član 22.

Poslanici, zastupnici, delegati i odbornici iz stranke izabrani u predstavničke organe organizuju se u klubove koji djeluju u okviru organa u koje su izabrani.

Klubovi obavezno razmatraju sva pitanja koja su na dnevnom redu sjednica predstavničkih
organa, utvrđuju stavove i pokreću inicijative u skladu sa politikom stranke i opštim interesom društvene zajednice.

Klubovi biraju predsjednika i zamjenika predsjednika uz saglasnost Predsjedništva stranke.

Klubovi, odnosno izabrani predstavnici stranke tamo gdje nije formiran klub, dužni su organu na istom nivou političko-teritorijalne organizacije stranke podnijeti izvještaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. Nadležni organ stranke ima pravo zahtjevati podnošenje izvještaja o radu klubova, odnosno predstavnika kada to ocijeni cjelishodnim.

Nadležni organi su dužni na prijedlog kluba, ili izabranog predstavnika stranke razmatrati pitanja i zauzimati stavove o temama koje će biti na dnevnom redu predstavničkog organa, te pružati svaku drugu pomoć klubovima, odnosno izabranim predstavnicima stranke


IV.ČLANSTVO

Član 23.

Organ lokalne organizacije, na osnovu zahtjeva za učlanjenje (popunjene pristupnice) donosi
odluku o prijemu u članstvo.

Članstvo u stranci moguće je pod jednakim uslovima svakom punoljetnom državljaninu Bosne i Hercegovine, koji je upoznat sa Statutom i programom stranke i prihvaća ih.

Članom stranke postaje se trenutkom upisa u glavni registar članstva stranke, koji se vrši na osnovu dostavljene pristupnice.

Član stranke ne može biti član neke druge političke stranke sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i osobe koje su osuđivane po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine  ili Međunarodnog  suda u Hagu.


Član 24.

Članstvo u stranci može biti redovno i počasno.

Svi članovi stranke dobijaju člansku iskaznicu.

Glavni odbor stranke donosi pravilnik o članstvu, kojim se detaljnije regulišu sva pitanja vezana za članstvo u stranci, posebno početak i prestanak članstva, vođenje glavnog registra članstva stranke,  te izgled i sadržaj stranačke pristupnice i iskaznice.


Član 25.

Redovni članovi stranke s prebivalištem u Bosni i Hercegovini u pravilu su organizovani prema mjestu vlastitog prebivališta, odnosno u najbližem organizacionom obliku stranke, ukoliko u mjestu prebivališta ne postoji organizacioni oblik stranke (mjesna ili općinska organizacija).

Redovni članovi stranke koji privremeno borave izvan Bosne i Hercegovine upisuju se samo u glavni registar članstva stranke, a povezuju se s najbližom organizacijom stranke u inostranstvu.

Članovi stranke u inostranstvu organizirani su prema mjestu sjedišta oblika organizovanja u kojem se vodi evidencija članstva.


Član 26.

Odluku o primanju osobe u počasno članstvo stranke donosi predsjedništvo stranke u skladu sa pravilnikom o članstvu.
Počasnim članom može postati osoba koja u svom političkom djelovanju podržava ideje za koje
se zalaže stranka i koja je svojim javnim istupima i neposrednim djelovanjem promovisala i podržavala stranku u zemlji i inostranstvu.
Počasnim članom može postati i osoba koja je strani državljanin.
Počasni članovi stranke imaju sva prava redovnih članova, osim prava da biraju i budu birani, u skladu sa ovim statutom.


Prava i obveze članova

Član 27.

a) Član stranke ima sljedeća prava i obveze:

•    sudjelovati u oblikovanju i ostvarivanju politike stranke;
•    aktivno sudjelovati u radu organa i tijela stranke u kojoj je izabran, odnosno imenovan;
•    poštivati Statut i programska načela stranke, te provoditi odluke nadležnih stranačkih organa;
•    redovno plaćati članarinu u skladu sa posebnim pravilnikom;
•    birati i biti biran u sve stranačke organe i tijela;
•    istaknuti kandidaturu i natjecati se u postupku izbora kandidata na stranačkim listama za izbore u predstavničkim i izvršnim tijelima na svim nivoima državnog organizovanja u Bosni I Hercegovini, kao i za institucije Evropske unije;
•    biti obaviješten o stranačkim aktivnostima, stavovima i odlukama, te dobiti druge odgovarajuće informacije putem stranačkih glasila;
•    na sastancima, odnosno sjednicama stranačkih organa i tijela javno i argumentirano iznositi prijedloge, mišljenja i kritike vezane uz rad stranke, stranačkih organa i tijela;
•    primati solidarnu pomoć stranke kada je suočen sa ličnim problemima.

b) Izabrani vijećnici i zastupnici Prve stranke koji su izabrani u neki od organa vlasti, dužni su od svih ostvarenih prihoda (koji uključuju, ali nisu samo ograničeni na: plate, paušal, naknade) 20% neto zarade uplatiti na račun stranke, za svaki mjesec u kome su ostvareni prihodi, i to najdalje do 15. u mjesecu za prethodni mjesec u kome je ostvaren prihod.

Sva sredstva prihodovana po osnovu ovog člana će biti korištena isključivo za rad stranke i finansiranje izborne kampanje.

Prestanak članstva

Član 28.

Članstvo stranke prestaje:

1.    istupanjem iz članstva;
2.    brisanjem iz glavnog registra članstva;
3.    isključenjem iz stranke;
4.    smrću.


Član 29.

Za istupanje iz članstva podnosi se pismena izjava, koja ne mora biti obrazložena, a generalni
sekretar stranke, na zahtjev člana izdaje potvrdu o istupanju iz članstva stranke.


Član 30.

Brisanje iz glavnog registra članstva provodi se:

•    ako je prilikom učlanjenja u stranku potpisnik pristupnice dao netačne ili neistinite podatke;
•    ako član nije platio članarinu u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kada je pismeno upozoren da 2 ili više mjeseci nije platio članarinu.
•    ako stalno odbija sudjelovanje u redovnim i vanrednim aktivnostima stranke.

Prijedlog za brisanje iz glavnog registra stranke podnosi organ koji je ustanovio da član tog organa nije uredno plaćao članarinu, odnosno općinski odbor za članove svoje lokalne organizacije.

Protiv brisanja iz glavnog registra članstva žalba nije dopuštena, ali se brisani član može ponovo
učlaniti po isteku 6 (šest) mjeseci od dana brisanja iz registra, odnosno kada predoči valjan dokaz da je razlog brisanja iz glavnog registra članstva prestao postojati ili je otklonjen.


Član 31.

Iz stranke se isključuje član koji:

•    ne poštuje Statut i program stranke, kao i druge opće i pojedinačne akte stranke,
•    ne poštuje odluke koje donose nadležni organi i tijela stranke u okviru svoje nadležnosti;
•    ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem nanosi veću štetu interesima ili ugledu pojedinog tijela stranke ili stranke u cjelini;
•    u javnosti iznosi političke stavove koji su u suprotnosti sa Statutom i programom stranke, te odlukama nadležnih organa i tijela stranke u okviru svoje nadležnosti;
•    u javnim istupima učestalo upućuje vrijeđanja ili kletve prema drugom članu stranke.

Svaki organ ili tijelo stranke može podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev za isključenje jednog ili više članova stranke.

Svaki član stranke, uz podršku još najmanje 4 (četiri) člana stranke, može podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev za isključenje jednog ili više članova stranke.

Zahtjev iz stava ovog člana podnosi se sudu časti stranke koji donosi odluku o zahtjevu.


V. ORGANI  I TIJELA STRANKE

Član 32.


Organi stranke su:

a.    Kongres;
b.    Glavni odbor;
c.    Predsjednik;
d.    Podpredsjednici;
e.    Predsjedništvo;
f.    Nadzorni odbor;
g.    Sud časti.


Kongres stranke

Član 33.

Kongres stranke je najviši organ stranke.
Kongres stranke po svom sadržaju može biti izborni, izvještajno-tematski i vanredni.
Izborni kongres održava se svake 4 (četiri) godine, a u pravilu 6 (šest) mjeseci posle održavanja
općih izbora u BiH.

Izvještajno-tematski kongres održava se prema potrebi, a obavezno u roku od  (osam) mjeseci od
dana objavljivanja službenih rezultata lokalnih izbora u BiH.

Odredbe ovog Statuta, kojima se ureduje način sazivanja, izbora delegata, rad i odlučivanje na
Kongresu stranke odnose se na sve kongrese navedene u ovom članu.


Član 34.

Kongres stranke sazivapredsjednik stranke.

Odluka o sazivanju kongresa obavezno sadrži:
-    datum, vrijeme i mjesto održavanja kongresa;
-    broj delegata kongresa i način njihovog izbora;
-    sastav odbora za organizaciju kongresa;
-    naznaku bitnih pitanja koja će kongres razmatrati u toku zasjedanja.

Akti iz stava ovog člana dostavljaju se općinskim i regionalnim odborima, odboru u RS-u,
zatim odboru za organizaciju kongresa i predsjedništvu stranke, a najkasnije 30 (trideset) dana prije zakazanog dana održavanja kongresa.
Poziv i materijali za kongres dostavljaju se najmanje 10 (deset) dana prije zakazanog dana
održavanja izbornoga kongresa, a najmanje 7 (sedam) dana prije zakazanog dana održavanja
izvještajno-tematskog ili vanrednog kongresa.


Član 35.

Kongres čine:

-    predsjednik i dva potpredsjednika stranke;
-    članovi glavnog odbora, predsjedništva, nadzornog odbora i suda časti stranke;
-    generalni sekretar stranke;
-    predsjednici općinskih odbora;
-    predsjednici regionalnih odbora;
-    izabrani predstavnici lokalnih organizacija stranke;
-    predsjednici odbora stranke iz inostranstva.

Član 36.

Kongres je nadležan da:

-    donosi Statut i Program stranke;
-    donosi odluke, deklaracije i druge akte iz svoje nadležnosti;
-    raspravlja i donosi odluku o prestanku rada stranke ili njezinom udruživanju s drugim političkim strankama;
-    utvrđuje opću politiku, smjernice i stajališta stranke;
-    razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje stranke;
-    raspravlja i prihvaća izvještaje o radu glavnog i nadzornog odbora stranke;
-    tajnim glasanjem razrješava i bira članove Nadzornog odbora stranke, obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom i Statutom.


Član 37.

 

Kongres donosi pravovaljane odluke ukoliko zasjedanju prisustvuje većina pozvanih članova.
Kongres donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Odluku o prestanku rada, spajanju s drugim političkim strankama ili stupanju u međunarodna
političkaudruženja, kongres stranke donosi dvotrećinskom većinom svih prisutnih
članova kongresa. U slučaju da se ne donese odluka sa nedovoljno glasova odluku donosi  presjedništvo stranke.
Ukoliko se glasa o više prijedloga koji se medusobno isključuju, usvojenim se smatra onaj prijedlog koji je dobio najviše glasova prisutnih članova kongresa stranke.


Glavni odbor

Član 38.

Glavni odbor je najviše političko tijelo stranke između dva kongresa.
Glavni odbor ima najmanje 10 članova.
Glavni odbor čine:
•    predsjednik stranke,
•    podpredsjednici,
•    predsjednici regionalnih odbora,
•    generalni sekretar,
•    do 5 (pet) članova stranke koje bira glavni odbor na prijedlog predsjednika stranke i
•    2 (dva) člana koje bira kongres, a zastupaju glasove dijaspore.


Član 39.

Glavni odbor stranke se mora konstituirati u skladu sa Statutom najkasnije u roku od 30 (trideset)  dana od dana održavanja kongresa na kojem je izabran novi ili dopunjen postojeći saziv glavnog  odbora.
Konstituirajuću sjednicu novoizabranog Glavnog odbora saziva predsjednik stranke. Članovi glavnog odbora stranke na prijedlog predsjedništva stranke, biraju između sebe predsjednika i dva potpredsjednika, pri čijem se izboru mora voditi računa o ravnomjernoj  nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti.

Član 40.

Glavni odbor stranke:
1.    odgovara za provođenje odluka kongresa i politika stranke;
2.    donosi odluke i zaključke, te daje preporuke i smjernice predsjedništvu stranke;
3.    razmatra i predlaže načine povezivanja i saradnje stranke s drugim političkim ili nepolitičkim organizacijama, te donosi, između dva kongresa, odluku o udruživanju sa drugim političkim strankama;
4.    raspravlja  o koalicijama stranke;
5.    donosi odluku o pristupanju međunarodnim političkim asocijacijama;
6.    donosi odluku o načinu kandidiranja i izboru kandidata za lokalne i opće izbore;
7.    utvrđuje kandidate za izbor poslanika u predstavničke organe Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i Bosne i Hercegovine,  kao i kandidate za izbor u Predsjedništvo BiH;
8.    donosi pravilnik o kandidiranju i izborima za članove Evropskog parlamenta;
9.    utvrđuje kandidate za izbor članova Evropskog parlamenta;
10.    donosi odluku o načinu formiranja i funkcionisanja tijela stranke;
11.    zauzima politička stajališta o pitanjima iz djelokruga zastupničkih i izvršnih organa Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i Bosne i Hercegovine;
12.    utvrđuje kandidate za izbor u organe stranke koje bira kongres;
13.    na prijedlog predsjedništva stranke donosi finansijski plan i usvaja zaključni finansijski izvještaj stranke za prethodnu godinu;
14.    analizira i ocjenjuje vođenje predizborne kampanje, stranačke aktivnosti u kampanji i rezultate izbora na svim nivoima;
15.    donosi pravilnik o sudu časti stranke.


Predsjednik

Član 41.

Predsjednik stranke zastupa i predstavlja stranku, te neposredno rukovodi aktivnostima na provođenju politika i programa stranke, izvršavanjem i provođenjem odluka nadležnih organa stranke, te odlučuje o tekućim poslovima vezanim uz neposredno upravljanje strankom.

Predsjednik može ovlastiti člana pojedinog organa ili tijela stranke da predstavlja i zastupa stranku u određenim poslovima i aktivnostima (sudjelovanje na konferencijama i seminarima, sudjelovanje u pregovorima oko nekih pitanja od važnosti za stranku i sl.).

Generalni sekretar pomaže predsjedniku u izvršavanju obaveza.


Član 42.

Pored prava i obaveza iz ovog statuta predsjednik stranke:
-    provodi politiku stranke u skladu s programskim dokumentima, Statutom, odlukama i zaključcima nadležnih organa stranke, te donosi izvršne političke odluke, zaključke, upute i druge akte;
-    brine se i osigurava međusobnu saradnju svih organa i tijela stranke;
-    odgovara zajedno sa Predsjedništvom stranke za finansijsko poslovanje stranke u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine;
-    predlaže članove za izbor u predsjedništvo stranke;
-    saziva kongres stranke, u skladu sa statutom;
-    saziva glavni odbor stranke;
-    predlaže predsjedništvu stranke donošenje odluke o raspuštanju lokalnih i regionalnih odbora stranke,smjenu članova glavnog i nadzornog odbora te obavlja druge poslove u skladu sa statutom.

Mandat predsjednika stranke traje 4 godina uz mogućnost ponovnog izbora.
Predsjednik stranke se birana osnivačkoj skupštini stranke, te za svoj rad odgovara glavnom odboru.

Potpredsjednici stranke

Član 43.

Stranka ima dva potpredsjednika koje bira i smjenjiva predsjednik stranke na mandat od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora i ti članovi mogu biti svi državljani Bosne i Hercegovine, neovisno o nacionalnoj pripadnosti ili religiji.

Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju predsjedniku stranke.
Predsjednik zadužuje potpredsjednike za obavljanje poslova vezanih uz određena programska područja, odnosno za neposredno provođenje politike i političko djelovanje na državnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Predsjedništvo

Član 44.

Predsjedništvo je najviše izvršno-političko tijelo stranke.

Predsjedništvo čine:

-predsjednik

- dva potpredsjednika,
- predsjednik glavnog odbora,
-   generalni sekretar


Član 45.

Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova ukoliko
sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova predsjedništva stranke.

Odluke predsjedništva stranke obavezuju sve niže organe i tijela stranke, koja su ih dužna provoditi bez odgadanja.


Član 46.

 Predsjedništvo stranke je nadležno da:
-    raspravlja o potrebi izmjena programa, Statuta i pravilnika, te utvrđuje njihov nacrt;
-    kreira i provodi politiku međunarodne saradnje;
-    koordinira rad regionalnih organizacija, te radi na jačanju organizacijske strukture i efikasnom provođenju politike i programa stranke;
-    analizira, raspravlja i zauzima stajališta o aktuelnim političkim pitanjima vaznima za Bosnu i Hercegovinu i njezine građane;
-    donosi odluku o raspuštanju općinskih i regionalnih odbora,smjenu članova glavnog i nadzornog odbora;
-    imenuje koordinatora rada interesnih odbora stranke;
-    osniva i druga tijela u skladu sa Statutom;
-    razrješava i bira generalnog sekretara;
-    osmišljava i organizira provođenje političkih i poslovnih aktivnosti stranke;
-    organizuje  i brine se o odnosima stranke s javnošću;
-    imenuje glasnogovornika i utvrđuje djelokrug njegovog rada;
-    pribavlja sredstva, organizuje i brine se za materijalno i finansijsko poslovanje i potrebe stranke;
-    predlaže Glavnom odboru finansijski plan za narednu godinu i podnosi završni račun za tekuću godinu;
-    predlaže Glavnom odboru iznos godišnje članarine i način njenog prikupljanja;
-    daje mišljenje o svim aktima i dokumentima koje drugi organi ili tijela stranke predlažu Glavnom odboru na razmatranje i usvajanje;
-    upravlja imovinom stranke i odgovara za njezino korištenje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine;
-    donosi poslovnik o svom radu;
-    obavlja i druge poslove u skladu s poslovnikom, Statutom i odlukama viših organa stranke .


Nadzorni odbor

Član 47.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.
Nakon izbora članova nadzornog odbora, predsjednik stranke saziva konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora na kojoj članovi između sebe biraju predsjednika nadzornog odbora i donose poslovnik o svome radu, u skladu sa Statutom.

Članovi Odbora biraju se na mandat od 4 godine, s tim da se mogu još jednom ponovo birati.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara predsjedniku stranke.


Član 48.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada svih organa i tijela stranke, a osobito njihovo materijalno i finansijsko poslovanje.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednoga drugoga organa stranke, osim
kongresa.

Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova.

Predsjednik nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice glavnog odbora.

Svaki izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju, koji se podnosi predsjedništvu, glavnom
odboru ili kongresu stranke, mora imati i mišljenje nadzornog odbora.

U slučaju uočenih nepravilnosti, nadzorni odbor će o istome, bez odgadanja i u pisanom obliku,
obavijestiti predsjednika i Glavni odbor stranke, te pozvati dotični organ da odmah ispravi uočene nepravilnosti.

Nadzorni odbor odgovara predsjedniku stranke.


Sud časti

Član 49.

Sud časti stranke ima 3 (tri) člana i 3(tri) zamjenika članova.
Članove i zamjenike članova suda časti stranke bira predsjedništvo u skladu sa ovim Statutom, na mandat od 4 (četiri) godine.

Članovi i zamjenici članova suda časti ne mogu biti članovi bilo kojeg drugog organa stranke osim kongresa.

Predsjednik stranke saziva konstituirajuću sjednicu suda časti na kojoj članovi izmedu sebe biraju predsjednika, te donose poslovnik o svome radu, u skladu sa Statutom.

Sud časti djeluje u skladu sa pravilnikom o sudu časti, kojega donosi glavni odbor stranke.
Generalni sekretar stranke dužan je pružiti organizacijsku i administrativnu podršku Sudu časti.

Organi stranke u inostranstvu

Član 50.

Članovi stranke koji djeluju u inostranstvu mogu organizovati odbore za područje na kojem djeluju (općina, grad, okrug, pokrajina, savezna država koja djeluje u okviru federacije ili konfederacije kao oblika državne organizacije, države).

Prije formiranja odbora Predsjedništvo stranke imenuje povjerenika za nivo političko-terotorijalne organizacije na temelju broja članova stranke, a u određenoj državi i procjene o broju simpatizera stranke koji bi mogli postati članovi stranke.

Član 51.

Generalnog sekretara stranke u inostranstvu bira predsjedništvo stranke, a na prijedlog predsjednika stranke, na mandat od 4 (četiri) godine s mogućnošću reizbora.

Genealni sekretar stranke za svoj rad odgovara predsjedništvu stranke.


Član 52.

Generalni sekretar stranke:

-    organizuje i koordinira rad organa i tijela stranke;
-    zadužen je i odgovoran za unapređenje organizacijske stranačke strukture i unutarstranačke komunikacije;
-    odgovara za organizovanje izvršenja odluka predsjednika, predsjedništva, glavnog odbora i nadzornog odbora stranke;
-    odgovoran je za provođenje Statuta i drugih odluka organa i tijela stranke;
-    brine se i odgovara predsjedništvu stranke za rad sekretarijata stranke;
-    učestvuje u pripremi i radu organa i tijela stranke, te priprema i osigurava organizacione, materijalne i tehničke uslove za njihov rad;
-    organizuje i koordinira poslovanje stranke, naročito materijalno-finansijsko;
-    dužan je u slučaju uočene potrebe pismeno ukazati bilo kojem organu ili tijelu stranke da postupa suprotno odredbama Statuta, općim aktima ili odlukama organa stranke;
-    obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših organa stranke.


Član 53.

Za potrebe obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova stranke, predsjedništvo osniva sekretarijat stranke.

Na prijedlog generalnog sekretara stranke, predsjedništvo stranke donosi pravilnik o organizaciji sekretarijata stranke, kojim se uređuje njegov rad, utvrđuje broj administrativnih i drugih stručnih radnika potrebnih za njegov nesmetani rad, iznos plaće i drugih naknada.


VI. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE


Član 54.

Stranku u javnom i političkom životu, te u pravnom prometu, predstavlja i zastupa Predsjednik stranke.

Stranku čine:
•    Predsjednik;
•    Dva potpredsjednika;  
•    Generalni sekretar;
•    Glavni odbor;
•    Nadzorni odbor;
•    Sud časti;
•    Kongres.


VII. IMOVINA I FINANCIRANJE STRANKE

Član 55.

Stranka može imati nekretnine i pokretnine. Odluku o kupovini nekretnina i načinu njihova raspolaganja donosi predsjedništvo stranke. Odluku o kupovini pokretnina (uredska oprema, motorna vozila i sl.) i načinu njihova raspolaganja donosi predsjedništvo stranke.

Odluku o materijalnom poslovanju i drugim novčanim ulaganjima donosi Predsjedništvo stranke.

Odluku o nabavci uredskog materijala neophodnog za nesmetano funkcionisanje sekretarijata
stranke, kao i drugog potrebnog materijala za nesmetani rad organa stranke, donosi generalni sekretar stranke.


Član 56.

. Stranka se finansira prihodom od:
-    članarine;
-    budžetskih sredstava onih organa u kojima ima zastupnike, odnosno delegate;
-    donacija;
-    drugih izvora u skladu sa zakonom.

Način rada i upravljanja finansijama stranke će se urediti pravilnikom o finansijskom poslovanju.

Član 57.

Stranka prestaje s radom u skladu sa zakonom. Odluku o prestanku rada stranke donosi kongres stranke.

U izuzetnim slučajevima, odluku o prestanku rada može donijeti i glavni odbor stranke na prijedlog predsjedništva stranke.
U slučaju da se ne donese odluka sa nedovoljno glasova odluku donosi predsjednik stranke.

Odluka o prestanku rada stranke obavezno sadrži odredbu kojom se utvrđuje krajnji korisnik imovine stranke.


VIII. NAČIN OBAVJEŠTAVNJA JAVNOSTI O RADU STRANKE

Član 58.

Rad organa i tijela stranke je javan, a javnost rada ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, izvještavanjem javnosti i članstva putem saopštenja, izjava, reagiranja, konferencija za medije, prisustvom predstavnika javnog informisanja na skupovima stranke, te na druge prikladne načine.

Organi stranke, izuzetno, mogu raspravljati i odlučivati bez obavještavanja javnosti, i to u
slučajevima kada se raspravlja o:

•    unutrašnjim kadrovskim pitanjima;
•    strategiji i taktici izborne kampanje i nominiranju kandidata za izbore;
•    spajanju, odnosno udruživanju s drugim političkim organizacijama;
•    poslovanju stranke;
•    pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom, te
•    ostalim unutarstranačkim pitanjima i to na osnovu odluke nadležnog organa stranke.


Član 59.
Izdavačka djelatnost i stranačka glasila

Prva stranka u cilju ostvarivanja javnosti svog rada, može imati vlastitu izdavačku djelatnost i stranačko glasilo, koje može biti štampano i elektronsko.

Prva stranka može izdavati i druga glasila, te osnivati ili se koristiti i ostalim sredstvima javne komunikacije (internet, televizija, radio i sl.) u skladu sa zakonom i Statutom.

Glavni odbor stranke donosi odluku o formiranju i načinu rada glasila Prve stranke.


Član 60.

Službenom tajnom smatraju se:
•    isprave i lični podaci o članovima stranke, te dokumentacija o njihovom političkom djelovanju,
•    podaci o donatorima stranke, osim onih isprava, podataka i dokumenata za koje je glavni odbor stranke dao odobrenje za objavljivanje, a na osnovu prethodnog pristanka člana ili donatora;
•    isprave i podaci o općem ili trenutnom finansijskom i drugom materijalnom stanju stranke osim onih isprava i podataka koje je stranka dužna dostavljati nadležnim organima državne vlasti.


Poslovnom tajnom stranke smatraju se:
•    isprave, podaci i dokumentacija o drugim osobama ili institucijama s kojima sarađuje stranka, a nalaze se u privremenom ili trajnom posjedu stranke, osim onih za čiju objavu je Glavni odbor stranke dao prethodno odobrenje;
•    isprave i podaci naznačeni kao poslovna tajna od strane drugih pravnih lica.

Službenom ili poslovnom tajnom smatraju se i druge isprave i podaci vezani uz rad i političko
djelovanje stranke čije bi objavljivanje bilo protivno interesima stranke i uspješnom obavljanju službenih poslova, a o čemu odlučuje glavni odbor stranke.
Odluke o tome što se smatra službenom i poslovnom tajnom donose nadležni organi na svim
nivoima organizacije stranke.


IX. NAČIN ODLUČIVANJA O UDRUŽIVANJU U DRUGE POLITIČKE ORGANIZACIJE

Član 61.

Stranka djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine sa regionalnim uredom u Banja Luci, Brčkom i Mostaru, a po potrebi, i u inostranstvu.

Stranka se može spojiti s drugim političkim i nepolitičkim organizacijama u BiH i inostranstvu radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva.

Stranka se može učlaniti u međunarodne političke asocijacije.

Odluku o ovim radnjam donosi Glavni odbor.

X.  NAČIN DONOŠENJA STATUTA

Član 62.


Odredbe ovog Statuta, kojima se uređuje način sazivanja, izbora delegata, rad i odlučivanje na
Kongresu stranke odnose se na sve Kongrese navedene u ovom članu.
 Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na osnovu odluke Predsjedništva stranke. Tumačenje Statuta daje Predsjedništvo stranke.
Glavni odbor može izuzetno, imeđu dva Kongresa, pojedina pitanja urediti statuarnom Odlukom.


Član 63.


Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom održavanja osnivačke skupštine.

Organi i tijela stranke, kao i organizacijski oblici stranke, dužni su donijetii sve svoje akte s odredbama Statuta.


XI.  NAČIN DONOŠENJA ODLUKE O PRESTANKU RADA PRVE STRANKE


Član 64.

Stranka prestaje s radom u skladu sa zakonom. Odluku o prestanku rada stranke donosi kongres stranke.

U izuzetnim slučajevima, odluku o prestanku rada može donijeti i glavni odbor stranke na prijedlog predsjedništva stranke.

XII. NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA PRVE STRANKE

Član 65.

Odluka o prestanku rada stranke obavezno sadrži odredbu kojom se utvrđuje krajnji korisnik imovine stranke.

 

_______________________________
Predsjednik
Prve stranke  
BEKAN AMER