O nama

Prva stranka nastala je iz neformalne grupe građana Bosne i Hercegovine, građana koji su nezadovolji stanjem u kojem se naša država nalazi dugi niz godina.

Nakon velike podrške javnog mjenja, odlučili smo da naš neformalni pokret preraste u organizaciju prefiksa politički, smatrajući da je to jedini način da se naš glas čuje i da nastupe promjene. Mi smo mladi, obrazovani, akademski građani ove države, neopterećeni nacionalnim, etničkim ili vjerskim kontekstom bivstvovanja svakog čovjeka.

Nacionalnost, etnička ili vjerska pripadnost nisu kriteriji za izbor naših članova, niti su time uvjetovani. Naši interesi su usmjereni ka obnovi, napretku i prosperitetu cjelokupne države i društva.  U skladu sa tim, borimo se za sve građane ove države, za njihova osnovna i dodatna ljudska prava i poštivanje istih. Zalažemo se za poštivanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate države. Težimo i zalažemo se za pridruživanje Bosne i Hercegovine Sjeveroatlanskom savezu i Europskoj Uniji, bitnim organizacijama koje će doprinijeti stablinosti države, njenoj sigurnosti, te samim time privući strane investitore. Afirmacija i razvoj bosanskohercegovačke svijesti o državnosti, te politička identifikacija svih nacija i etnija sa teritorijom Bosne i Hercegovine je naš ideal i želja.

Naši prioriteti su penzioneri, ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata, osobe sa posebnim potrebama, zalaganje za njihova prava i potpunu integraciju u društveni život Bosne i Hercegovine neopterećenu bilo kojim vidom diskriminacije. Naš prioritet su svi građani Bosne i Hercegovine, pripadnici svih etničkih i religijskih grupacija te sinzeta svih etnija u bosanskohercegovačko građanstvo i društvo, na dobrovoljnoj osnovi. Studenti zauzimaju posebno mjesto u našem bistvovanju i djelovanju,poštivanje njihovih prava, te pružanje mogućnosti za razvijanjem kompetentnih obrazovnih kadrova na zavidnom nivou. Prva stranka će sve svoje napore uložiti u ekonomsku i privrednu obnovu, rekonstrukciju i izgradnju. Smatramo da su uspješna ekonomija i privreda početna podloga za daljnju političku i društvenu izgradnju države.

Ekologija je još jedan od naših prioriteta, segment bistvovanja ove zemlje koji je izrazito zapostavljen. Prva stranka će učiniti sve napore kako bi ekologija i očuvanje okoliša bila česta tema u političkim i društvenim krugovima, te će ulagati napore za očuvanje i obnovu prirodnih resursa, ali i zdravu i čistu okolinu Ljudska prava, poštivanje zakona i moralne postupanje u političkom životu su naši ideali zbog kojih je Prva stranka i osnovana. U skladu s tim, članovi Prve stranke se obavezuju na moralno i etičko postupanje i  stavljanje kolektivnih interesa u prvi plan, te djelovanje u cilju ispunjenja istih.Prva stranka posebnu pažnju obraća na spolnu ravnopravnost i ravnopravnu zastupljenost žena u političkom životu, ali i povećanje broja žena u političkim, sigurnosnim i drugim službama.

Prva stranka se obavezuje da će raditi u interesu građana Bosne i Hercegovine, da će njegovati kulturu dijaloga i saradnje, te promovisati toleranciju u pozitivnim segmentima političkog i društvenog dejstva. Borit ćemo se protiv svih vidova političkih opstrukcija napredovanja države, reforme njenih političkih institucija, te na izgradnji, jačanju i reformu institucija države koje su u službi građana.

Prva stranka, u službi VAMA !

TI SI TA PROMJENA