Doniraj

Ukoliko želite da izvršite donacije za Prvu stranku, molimo Vas da se u nastavku teksta upoznate sa načinima i obavezama:

Donacije podliježu "Zakonu o financiranju političkih partija"

 (Izvod iz Zakona o finansiranju političkih partija)

Član 5.
(Članarina i dobrovoljni prilozi)

(1) Članarinom se, u smislu ovog zakona, smatra redovni novčani iznos koji član političke stranke plaća na način i pod uslovima utvrđenim njenim statutom ili drugim aktom.
(2) Dobrovoljnim prilozima, u smislu ovog zakona, smatraju se povremene ili redovne uplate kojima fizička ili pravna lica dobrovoljno daju novac političkoj stranci u iznosu većem
od iznosa članarine, kao i pružanje usluga ili davanje proizvoda političkoj stranci bez naplate.
(3) Za dobrovoljne priloge koji se daju političkoj stranci u formi proizvoda ili usluga fizička i pravna lica dužna su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge, te na kojem je naznačeno da glasi na političku stranku i da ne podliježe naplati.
(4) Političke stranke dužne su voditi evidenciju o prijemu članarina i dobrovoljnih priloga, te izdavati potvrde o prijemu članarina i dobrovoljnih priloga. Ovlašteno lice u političkoj stranci uplaćuje članarinu i dobrovoljne priloge neposredno na transakcijski račun političke stranke najkasnije u roku od deset dana od dana prijema uplate.
(5) Pod uslugama iz stava (2) ovog člana ne smatra se dobrovoljni rad stranačkih volontera.

Član 6.
(Ograničenje ukupne visine)

(1) Fizička i pravna lica mogu davati dobrovoljne priloge političkim strankama jednokratno ili više puta tokom kalendarske godine.

(2) Dobrovoljni prilozi u novcu uplaćuju se na transakcijski račun centrale političke stranke.

(3) Ukupan iznos dobrovoljnih priloga fizičkog lica jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 10.000,00 KM (deset hiljada konvertibilnih maraka) u kalendarskoj godini.

(4) Ukupan iznos dobrovoljnih priloga pravnog lica jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 50.000,00 KM (pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u kalendarskoj godini.

(5) Ukupan iznos koji član političke stranke uplati na ime stranke u toku jedne kalendarske godine ne može prelaziti iznos od 15.000,00 KM (petnaest hiljada konvertibilnih maraka), što uključuje i članarine.

Član 8.
(Zabranjeni prilozi)

(1) Finansiranje političkih stranaka zabranjuje se: a) organima uprave države Bosne i Hercegovine,
entiteta, kantona, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,te gradskim i općinskim organima,
b) javnim institucijama,
c) javnim preduzećima,
d) humanitarnim organizacijama,
e) neimenovanim, odnosno anonimnim donatorima,
f) vjerskim zajednicama,
g)sindikatima, udruženjima i drugim neprofitnim organizacijama koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava,
h) pravnim licima u kojima uloženi javni kapital iznosi najmanje 25%,
i) drugim državama, stranim političkim strankama i stranim pravnim licima.(2) Zabrana iz stava (1) tačke a) ovog člana ne odnosi se na korištenje poslovnih prostorija, koje političke stranke koriste na osnovu odluke nadležnog organa.
(3) Izuzetno, zabrana finansiranja političkih stranaka iz stava(1) tačke i) ovog člana ne odnosi se na finansiranje programa namijenjenih za edukaciju, a s ciljem razvoja i promoviranja demokratskih principa.
(4) Privatna preduzeća koja su s organima izvršne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini sklopila ugovor o javnoj nabavci usluga, ugovor o javnoj nabavci robe ili ugovor o javnoj nabavci radova, u skladu s propisima o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, ne mogu finansijski pomagati političke stranke ako vrijednost ugovora u jednoj kalendarskoj godini prelazi iznos od
10.000,00 KM (deset hiljada konvertibilnih maraka).
(5) Političke stranke ne mogu ostvarivati prihode od imovine koja nije u njihovom vlasništvu.
(6) Zabranjeno je davanje dobrovoljnih priloga u novcu ili u formi proizvoda posredstvom trećih lica (posrednika).
(7) Eventualni dobrovoljni prilozi uplaćeni na račun političke stranke iz nedopuštenih izvora prema st. (1) i (6) ovog člana, kao i iznosi dobrovoljnih priloga koji prelaze iznose utvrđene u članu 6.ovog zakona, te eventualne uplate dobrovoljnih priloga od neimenovanih, odnosno anonimnih izvora, politička stranka dužna je uplatiti u korist budžeta BiH, najkasnije u roku osam dana od dana primljene uplate, te o tome obavijestiti Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine.

Član 9.
(Zabranjene aktivnosti)

(1) Zabranjen je bilo kakav politički pritisak na pravna i fizička lica u vezi s dobrovoljnim prilozima za političke stranke.
(2) Zabranjeno je finansiranje političkih stranaka podizanjem kredita kod banaka u kojima je udio državnog osnivačkog kapitala veći od 25%.